IX FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ W JEDWABNEM

IX FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ W JEDWABNEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU - 25.11.2023 r.

 

Bardzo prosimy o przesyłanie podkładów na email: mgokjedwabne@wp.pl albo
na Facebook profil m-gok Jedwabne (Messenger) do 14.11.2023 roku.

I. ORGANIZATOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem i  21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń”
im. ks. Kazimierza Lutosławskiego w Jedwabnem

II. MIEJSCE KONKURSU

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8 18-420 Jedwabne tel.862172124

 III. CEL KONKURSU

 Festiwal jest okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez śpiew. Będzie również okazją do przywrócenia naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, żołnierskich i harcerskich oraz pielęgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.

IV. TERMIN

 25.11. 2023 r. (sobota)

V. UCZESTNICY KONKURSU

• Konkurs o zasięgu regionalnym z wyłączeniem miasta Łomża.

• Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów z Miasta i Gminy Jedwabne,  Przytuł, Jeziorka, Stawisk, Piątnicy, Wizny, Drozdowa, Rakowa oraz zespołów, gromad zuchowych i drużyn harcerskich działających w naszym regionie.

• W konkursie udział biorą wykonawcy w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy I - III szkoły podstawowej, II kategoria - klasy IV - VI szkoły podstawowej, III kategoria - klasy VII - VIII szkoły podstawowej, IV kategoria
 - zespół/gromada zuchowa/ drużyna harcerska ( w kategorii wiekowej szkoła podstawowa)

 VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział soliści, zespoły/ gromady/ drużyny harcerskie w/w kategoriach wiekowych.

2. Uczestnicy/ zespoły/ gromady/ drużyny przygotowują jeden utwór - jedną piosenkę patriotyczną lub harcerską w języku polskim.

3. Uczestnicy/ zespoły/ gromady/ drużyny mogą prezentować się w formie:

• z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp. akompaniatorzy zapewniają we własnym zakresie)

• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej (CD - audio, MP3)

 4. Organizator zapewnia obsługę techniczną ( akustyka, nagłośnienie).

VII. KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru

 • umiejętności wokalne i muzykalność

 • dykcja, aranżacja, poprawność intonacji

 • ogólny wyraz artystyczny

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

VIII. NAGRODY

Planowane jest przydzielenie nagród rzeczowych i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomów za uczestnictwo. Wyłonienia zwycięzców IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej
i Harcerskiej dokona Komisja Konkursowa.

 IX. ZGŁOSZENIA

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.naszakultura.pl (instytucje kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem) oraz Profil Facebook M-gok Jedwabne.

 • Z uwagi na wymóg posiadania przez Organizatora Konkursu podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu, a także zgody na udostępnienie jego wizerunku ( RODO).

• Organizator wyklucza przyjmowanie zgłoszeń drogą telefoniczną oraz mailową.
(wyłączność stanowi przesłanie podkładu).

 • Wypełnione zgłoszenie wraz z wymaganymi zgodami i oświadczeniami RODO oraz podkłady muzyczne należy dostarczyć najlepiej osobiście najpóźniej do 14.11.2023 roku albo przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8, 18- 420 Jedwabne.

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE/PRZESŁĄNE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
 NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!

W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze dostarczenie podpisanych podkładów muzycznych. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką opiekuna, który odpowiada za grupę do końca trwania konkursu.

X. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJĘ PRZEGLĄDU:

 Marzena Bagińska - drużynowa/ instruktor kulturalno-oświatowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem, tel. 862172124 lub 500175636.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

IX  FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………….Szkoła/ placówka delegująca: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Klasa: …………………… Wiek: …………………… Kategoria: …………………………… Tytuł utworu/autor tekstu i muzyki: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Imię, nazwisko i telefon osoby zgłaszającej uczestnika do festiwalu: …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Jedwabnem moich danych osobowych, zgodnie z art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w trakcie organizacji i trwania
 IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej w Jedwabnem. Oświadczam, iż treść Regulaminu IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej w Jedwabnem jest mi znana. Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem.

……………………………………………………………

Data i podpis osoby zgłaszającej uczestnika konkursu

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

……………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie)

Wyrażam/y zgodnie z art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, przetwarzanie
i wykorzystywanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8,
18-420 Jedwabne, danych osobowych mojego dziecka w celach organizacyjnych
i promocyjnych IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia wszystkich działań organizacyjnych. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z informacją administratora danych osobowych dołączoną do oświadczeń, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

 ………………………….. miejscowość, data………………

…………………………………………..

podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

§1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………… (podać imię/imiona i nazwisko)

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, w ramach realizacji IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej

 §2 Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 w Jedwabnem lub przez inne osoby działające na zlecenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem, wizerunku mojego dziecka na fotografiach lub materiałach video,
na których utrwalono ten wizerunek, oraz zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku
w materiałach służących popularyzacji IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej
w Jedwabnem przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem poprzez rozpowszechnianie tego wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej
www.jedwabne.pl, profil Facebook M-gok Jedwabne oraz www.naszakultura.pl; prasie, broszurach ulotkach, gazetkach itp.; zezwolenie obowiązuje w okresie od podpisania niniejszego Zezwolenia do czasu zakończenia działań organizacyjnych i promocyjnych.

 §3 Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym Zezwoleniu, w celu promocji wszystkich działań projektowych prowadzonych przez Ośrodek.

 §5 Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam nieodpłatnie.

….………………….………………………………………

(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Fotogaleria

2023-10-12 11:48 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin