III Powiatowy Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek

III Powiatowy Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W III POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI, KOLĘD I PASTORAŁEK 

16.01.(sobota) 2016 r. godz. 10.00


REGULAMIN


I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18- 420 Jedwabne

Tel.862172124

II. MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18- 420 Jedwabne

Tel.862172124

III. CELE KONKURSU:

- ożywienie tradycji kolędowania;

- śpiew solowy;

- poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich pieśni,  kolęd oraz pastorałek;

- rozbudzanie talentów wokalnych;

- kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych.


IV. TERMIN:

16.01.(sobota) 2016 r. godz. 10.00

I kategoria  - Oddział Przedszkolny (zerówki)

II kategoria - klasy I - III Szkoła Podstawowa

III kategoria - klasy IV - VI Szkoła Podstawowa

IV kategoria - klasy gimnazjalne

 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie biorą udział soliści w wymienionych kategoriach wiekowych.
2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór (jedną piosenkę, kolędę lub pastorałkę w języku polskim).
3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie:
• a capella,
•z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp. akompaniatorzy  zapewniają we własnym zakresie),        
• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej (CD – audio, MP3).
4. Organizator zapewnia nagłośnienie.
5. Czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 8 minut.
6. Do oceny poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja, która przyzna nagrody
i wyróżnienia.  

VI. KRYTERIA OCENY: 
• Dobór repertuaru;
• Umiejętności  wokalne i muzykalność  uczestników;
• Aranżacja, poprawność intonacji;
• Ogólny wyraz artystyczny;
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

VII. NAGRODY:

Planowane jest  przydzielenie nagród i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu przeglądu.

 

VIII. ZGŁOSZENIA:
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej:

www.naszakultura.pl (instytucje kultury, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem) oraz www.jedwabne.pl

Zgłoszenia  należy nadesłać lub dostarczyć do 08.01.2016 r.

osobiście lub przesłać na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18- 420 Jedwabne

Tel.862172124

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ


- W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze  dostarczenie podpisanych podkładów muzycznych.
- Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką opiekuna, który odpowiada za uczniów do końca trwania przeglądu.
- Kolejność występów zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

 www.naszakultura.pl (instytucje kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem).
IX. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację przeglądu:

Katarzyna Sobuta -  instruktor kulturalno oświatowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedwabnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Powiatowy Przegląd Pieśni, Kolęd i Pastorałek -  Jedwabne 2016

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i nazwisko uczestnika:

.......................................................................................................................................................

Szkoła (adres):

.......................................................................................................................................................

…………………………...............................................................................................................

klasa ................................

Tytuł wybranej piosenki, autor:

.......................................................................................................................................................

……………………………...............................................................................................................

Imię, nazwisko, adres, telefon osoby zgłaszającej uczestnika konkursu:

……………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem danych osobowych mojego dziecka zgłoszonego do udziału w III Powiatowym Przeglądzie Pieśni, Kolęd
i Pastorałek, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku otrzymania przez moje dziecko nagrody w konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, w zakresie: imię i nazwisko, na stronie internetowej www.jedwabne.pl oraz www.naszakultura.pl, w prasie lokalnej i mediach. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć mojemu dziecku w trakcie konkursu oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć.

 

Data i podpis rodzica

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
w Jedwabnem moich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w trakcie organizacji i trwania III Powiatowego Przeglądu Pieśni, Kolęd i Pastorałek w Jedwabnem.

 

Data i podpis osoby zgłaszającej uczestnika konkursu

 

……………………………………………………………………………………………………………

2015-12-11 12:07 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin